Giới thiệu
VẠN THIÊN PHẬT TRỜI
Vạn Thiên Phật Trời has been public on July 2018 in Santa Ana.
We the people. Praying God. May God bless the Best All Americall.
We the people is all belong to God. May God bless the Godamerica. May God bring to All America to the Best for all the Humanamerica. May God Bless Namerica.
van-thien-phat-troi-hoa-sen
Liên Lạc