Vạn Thiên Phật Trời
 Vạn Thiên Phật Trời
In God We Trust